Pannon Papír Nagykereskedelem

0
Keresztnév mező kitöltése kötelező!
Vezetéknév mező kitöltése kötelező!
Nem szabványos e-mail cím!
Email cím mező kitöltése kötelező!
Az e-mail cím már foglalt!
Jelszó mező kitöltése kötelező!
Érvényes jelszót kell megadni!
6 vagy több karakter kell a jelszónak!
16 vagy kevesebb karaktert kell megadni!
A két jelszó nem egyezik!
A vásárlási feltételek még nincsenek elfogadva!
Kérjük az Adatvédelmi szabályzat megismerését és elfogadását!!
Ismeretlen hiba!
Sajnos valamelyik azonosító hibás!
Nincs megerősítve a regisztrációja.
Az adminnak is meg kell erősítenie a regisztrációt!
Az adminisztrátor átmenetileg letiltotta a bejelentkezési lehetőségét!

Adatvédelmi szabályzat


Jelen szabályzat az Adatkezelő által megvalósított egyes személyes adatok kezelését és feldolgozását szabályozza. Jelen szabályzatot az Adatkezelő magára nézve kötelezőnek ismeri el. Adatkezelő ezen túlmenően kötelezettséget vállal arra, hogy a személyes adatok kezelését mindenkor a hatályos jogszabályi előírások és a jelen szabályzatban meghatározottak szerint végzi.

Jelen szabályzat az Adatkezelő által bármikor egyoldalúan módosítható és/vagy visszavonható, az érintettek egyidejű tájékoztatásával.

1. A szabályzat hatálya

1.1. Személyi hatály

A Szabályzat kiterjed az Adatkezelő által az alábbi természetes személyek vonatkozásában megvalósított adatkezelésekre (a továbbiakban: Érintett):

  a. Adatkezelőhöz munkaviszony létrehozása érdekében önéletrajzot benyújtott személyek

  b. Adatkezelő természetes személy és egyéni vállalkozó partnerei

  c. Adatkezelő nem természetes személy szerződéses partnerei által meghatározott kontaktszemélyek és egyéb kapcsolattartók

  d. Egyéb természetes személyek, egyedi esetekben

A nem az Érintettől származó személyes adat esetében az adatot közlő felelőssége az Érintett hozzájárulásának beszerzése ahhoz, hogy az adat az Adatkezelővel közölhető legyen.

1.2. Időbeli hatály

Szabályzat 2018. május 25. napján lép hatályba, és visszavonásig/módosításig marad érvényben. Jelen Szabályzatot a hatálybalépéskor már folyamatban lévő adatkezelésekre is alkalmazni kell.

1.3. Területi hatály

Szabályzat hatálya az Adatkezelő által bármely földrajzi területen megvalósított adatkezelésre kiterjed.

1.4. Tárgyi hatály

Szabályzat az Érintettek vonatkozásában az Adatkezelő által megvalósított adatkezeléseket szabályozza, meghatározva azok célját és jogalapját, az alkalmazott eszközöket és módokat, továbbá a bevezetett biztonsági intézkedéseket.

2. Alapfogalmak

2.1. Személyes adat

Azonosított, közvetlenül vagy közvetve azonosítható természetes személyre vonatkozó bármely információ.

2.2. Személyes adat különleges kategóriái

Faji vagy etnikai származásra, politikai véleményre, vallási vagy világnézeti meggyőződésre vagy szakszervezeti tagságra utaló személyes adatok, valamint a természetes személyek egyedi azonosítását célzó genetikai és biometrikus adatok, az egészségügyi adatok és a természetes személyek szexuális életére vagy szexuális irányultságára vonatkozó személyes adatok. Az Adatkezelő fő szabály szerint különleges adatot az Érintett vonatkozásában nem kezel. Különleges adat kezelése kizárólag kifejezett előzetes hozzájárulás vagy jogszabályi felhatalmazás alapján kerülhet sor.

2.3. Érintett hozzájárulása

Az érintett akaratának önkéntes, konkrét és megfelelő tájékoztatáson alapuló és egyértelmű kinyilvánítása, amellyel az Érintett nyilatkozat vagy a megerősítést félreérthetetlenül kifejező cselekedet útján jelzi, hogy beleegyezését adja az őt érintő személyes adatok kezeléséhez.

2.4. Adatkezelés

A személyes adatokon vagy adatállományokon automatizált vagy nem automatizált módon végzett bármely művelet vagy műveletek összessége, így különösen a gyűjtés, rögzítés, rendszerezés, tagolás, tárolás, átalakítás vagy megváltoztatás, lekérdezés, betekintés, felhasználás, közlés továbbítás, terjesztés vagy egyéb módon történő hozzáférhetővé tétel útján, összehangolás vagy összekapcsolás, korlátozás, törlés, illetve megsemmisítés.

2.5. Adatfeldolgozó

Az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv vagy bármely egyéb szerv, amely az adatkezelő nevében személyes adatokat kezel.

2.6. Harmadik fél

Az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv vagy bármely egyéb szerv, amely nem azonos az Érintettel, az Adatkezelővel, az Adatfeldolgozóval vagy azokkal a személyekkel, akik az Adatkezelő vagy Adatfeldolgozó közvetlen irányítása alatt a személyes adatok kezelésére felhatalmazást kaptak.

3. Alapelvek

Az Adatkezelő az Érintett adatai kezelése során a következő alapelvek maradéktalan figyelembevételével jár el:

a. Az adatok kezelését jogszerűen és tisztességesen, valamint az érintett számára átlátható módon kell végezni (jogszerűség, tisztességes eljárás és átláthatóság)

b. Az adatok gyűjtése csak meghatározott, egyértelmű és jogszerű célból történjen, és azokat ne kezeljék ezekkel a célokkal össze nem egyeztethető módon (célhoz kötöttség)

c. Az adatkezelés céljai szempontjából megfelelőek és relevánsak kell, hogy legyenek, és a szükségesre kell korlátozódniuk (adattakarékosság)

d. Pontosnak és szükség esetén naprakésznek kell lenniük (pontosság)

e. Tárolásának olyan formában kell történnie, amely az érintettek azonosítását csak a személyes adatok kezelése céljainak eléréséhez szükséges ideig teszi lehetővé (korlátozott tárolhatóság)

f. Kezelését oly módon kell végezni, hogy megfelelő technikai vagy szervezési intézkedések alkalmazásával biztosítva legyen a személyes adatok megfelelő biztonsága, az adatok jogosulatlan vagy jogellenes kezelésével, véletlen elvesztésével, megsemmisítésével vagy károsodásával szembeni védelmet is ideértve (integritás és bizalmas jelleg)

g. Az Adatkezelő felelős a fenti alapelveknek való megfelelésért, továbbá képesnek kell lennie e megfelelés igazolására (elszámoltathatóság)

4. Adatkezelési célok

4.1. Önéletrajzok kezelése

Az önéletrajzok kezelésére az érintett hozzájárulásával kerül sor.

Az adatok kezelésére kizárólag abból a célból kerül sor, hogy jelentkezése, önkéntes adatközlése alapján a Pályázónak jövőbeli elhelyezkedésével, munkavállalásával kapcsolatban az Adatkezelő támogatást, tanácsot nyújtson, továbbá, hogy a megjelölt pozíciókra a Pályázó foglalkoztatásának lehetőségét megvizsgálja, őt állásinterjúra behívja és meghallgassa. Ezen kívül, amennyiben munkaviszony nem létesül, a Pályázó esetleges jövőbeli foglalkoztatása, újabb állásajánlatokkal történő megkeresése érdekében sor kerül az önéletrajz tárolására is, az önéletrajz beküldésétől számított egy évig. Ezt követően az önéletrajz törlésre, megsemmisítésre kerül. Megkötött munkaszerződés esetén a munkaviszony létrejöttével az önéletrajz megsemmisítésre kerül. A hozzájárulás visszavonása esetén az önéletrajz törlésre, megsemmisítésre kerül.

A hozzájárulás megadása a munkaszerződés megkötésének előfeltétele. Adatkezelő a hozzájárulás

hiányában a Pályázót alkalmazni nem tudja, mivel az önéletrajz hiányában nem tud megalapozott döntést hozni az alkalmazást illetően.

4.2. Természetes személy vagy egyéni vállalkozó partnerekkel kötött szerződések, kötelmek teljesítése

Adatkezelő természetes személy vagy egyéni vállalkozó szerződő fél partnerekkel többféle szerződést köthet, melyek megkötése és teljesítése mindkét fél érdekét szolgálja.

Szerződéskötés, kötelem keletkezés esetén az adatkezelés célja az adott szerződés, kötelem teljesítése a Felek részéről.

Az Adatkezelővel szerződéses jogviszonyba lépő Partner egyes alapadatai szükségesek a jogviszony létrehozásához, módosításához, megszüntetéséhez (pl. teljes neve, lakcíme, anyja neve, születési hely- és idő, személyi igazolvány száma, egyéni vállalkozók esetén székhelye, adóazonosító jele, bankszámlaszáma, egyéni vállalkozói igazolvány száma, kontaktadatok.

Bizonyos típusú kötelmek létrejöttét, vagy azok teljesítésével kapcsolatos egyes tényeket jogszabály alapján kötelezően be kell jelenteni hatóságok részére. Ennek érdekében további adatok lehetnek szükségesek, melyeket jogszabály ír elő. Ilyen adatok például: bizonyítványok száma, adószám, TAJ szám.

Adatkezelő kezeli az vele szerződést kötött természetes személy Partner a szerződéses díj megállapítása, megfizetése és a kapcsolódó közterhek megfizetése érdekében szükséges adatait. Ide tartozik különösen: díjazás összege, közterhek összege, teljesítési igazolás, a természetes személy Partner bankszámlaszáma, adószáma. Bizonyos adókedvezmények (pl. adóelőleg) igénybevételéhez az Adatkezelő köteles további adatokat is bekérni és kezelni, szintén jogszabályi felhatalmazás alapján.

Természetes személy Partner tevékenységéhez kapcsolódóan a vonatkozó szerződésben meghatározottak szerint jogosult lehet költségelszámolásra és költségtérítésre. Adatkezelő ezzel kapcsolatban nyilvántartja a felmerült költség jellegét és jogcímét, bekérheti a költség alapjául szolgáló számviteli bizonylatokat.

Természetes személy Partner alapadatait, valamint e-mail címét, telefonszámát Adatkezelő rendszerében kezeli a szerződésben meghatározott díj kiszámlázása, továbbá követelések kifizetése céljából.

Adatkezelő rendszerében rögzíti a vele kapcsolatban álló üzleti partnerkapcsolati feljegyzéseit, rendszerében követi nyomon partnereihez kapcsolatható cselekvési terveit, feladatait, amelyek partnerei vevői elégedettségét szolgálják.

Adatkezelő rendszert használ a szerződések és hozzá kapcsolódó díjak, követelések, dokumentumok nyilvántartására, a szerződésben meghatározott díj kiszámlázása, továbbá követelések kifizetése és nyilvántartása céljából. Adatkezelő a rendszerében nyilvántartja a Partner alapadatait, e-mail címét,

telefonszámát, valamint egyéni vállalkozó esetén aláírási címpéldányát.

Bizonyos szerződések esetén Adatkezelő a megkötendő vagy megkötött szerződés biztosítékaként a Partnerrel kezességvállalási szerződést köt, melynek során kezeli a kezességet vállaló természetes személy alapadatait.

Az adatkezelés jogalapja a szerződés létrehozása, teljesítése és megszüntetése.

Az adatokat az Adatkezelő a cél eléréséhez szükséges lehető legrövidebb ideig kezeli, de nem tovább, mint az általános elévülési idő, mely a szerződés megszűnésétől számított 5 (öt) év letelte. Kivéve, ha jogszabály az adat hosszabb időn keresztül történő megőrzését írja elő (mely esetben a kötelező megőrzési idő lejártáig kerül sor az adat kezelésére), vagy az Adatkezelő más, megfelelő jogalappal rendelkezik az adat megőrzésére (mely esetben az eltérő jogalap/cél megvalósulásáig kerül sor az adat

kezelésére, például igényérvényesítés esetén). A jogalap és/vagy cél változásáról a Partner értesítést kap.

Bizonyos szerződéseknél vagy kötelmeknél sor kerülhet személyes adat továbbítására harmadik személy, így különösen Adatkezelő szerződéses partnerei, részére. Adatkezelő bizonyos adatokat adatbázisban tart nyilván, mely adatokhoz az adatkezelési célokkal összefüggésben jogosultsági és betekintési védelemmel

ellátva Adatkezelő és Adatkezelő szerződéses partnereinek munkavállalói, illetve teljesítési segédei férnek hozzá.

Az Adatkezelő megfelelő garanciákkal és egyéb intézkedésekkel is gondoskodik az átadásra kerülő adatok biztonságáról.

Az adat szolgáltatása bizonyos esetekben a szerződés kötésének előfeltétele. Adatkezelő az adatszolgáltatás hiányában nem tudja szerződéses kötelezettségeit teljesíteni.

4.3. Partnerekkel kötött szerződések teljesítésével kapcsolatban a Kapcsolattartók vonatkozásában kezelt személyes adatok

Adatkezelő a Szerződéses Partnerekkel többféle szerződést köthet, melyek megkötése és teljesítése mindkét fél érdekét szolgálja. Szerződéskötés, kötelem keletkezés esetén az adatkezelés célja az adott szerződés, kötelem (azaz az abban meghatározott és abból származtatható jogok és kötelezettségek) teljesítése a Felek részéről.

Adatkezelő elsősorban céges adatokat tart nyilván, azonban bizonyos Partnerekkel fennálló szerződések teljesítése során elkerülhetetlen, hogy Adatkezelő Partnerei munkavállalói vagy meghatalmazottjai, megbízottjai egyéb adatait is kezelje, mely adatkezelésekre a jelen szabályzat irányadó.

Amennyiben a Kapcsolattartó adatait Adatkezelő részére Partnere továbbítja az Adatkezelővel fennálló szerződés teljesítésével összefüggésben, az adatokat továbbító személy kizárólagos felelőssége, hogy az adatok megadását ezen természetes személy hozzájárulásával, tudtával és megfelelő tájékoztatásával tegye meg. Ezek meglétét Adatkezelő vizsgálni nem köteles. Amennyiben ezen kötelezettségének az adatot továbbító személy nem tesz eleget, és ezért a Kapcsolattartó az Adatkezelővel szemben igényt érvényesít, az érvényesített igényt, illetve a kapcsolódó kár összegét Adatkezelő az adatot továbbító Partnerre továbbhárítja.

Szerződéskötés, kötelem keletkezés esetén az adatkezelés célja az adott szerződés, kötelem (azaz az abban meghatározott és abból származtatható jogok és kötelezettségek) teljesítése a Felek részéről.

Az adatkezelés jogalapja az Adatkezelő jogos érdeke, mely abban nyilvánul meg, hogy a Partnerrel kötött szerződést szerződésszerűen és igazolhatóan teljesíteni tudja. Szigorú számadású nyomtatványok adásvétele kapcsán megvalósított adóazonosító jel adatkezelés jogszabályi előíráson alapul.

Kezelt adatok köre: név, munkahely neve és címe, beosztás, e-mail cím, telefonszám (céges), bizonyos esetekben aláírási címpéldány, áruszállítás esetén személyi igazolvány szám, szigorú számadású nyomtatvány esetén adóazonosító jel.

Az adatokat az Adatkezelő a cél eléréséhez szükséges lehető legrövidebb ideig kezeli, de nem tovább, mint az általános elévülési idő, mely a szerződés megszűnésétől számított 5 (öt) év letelte kivéve, ha jogszabály az adat hosszabb időn keresztül történő megőrzését írja elő (mely esetben a kötelező megőrzési idő lejártáig kerül sor az adat kezelésére), vagy az Adatkezelő más, megfelelő jogalappal rendelkezik az adat megőrzésére (mely esetben az eltérő jogalap/cél megvalósulásáig kerül sor az adat

kezelésére, például igényérvényesítés esetén). A jogalap és/vagy cél változásáról a Szerződéses Partner értesítést kap, aki köteles erről a Kapcsolattartót is értesíteni.

Adatkezelő jogosult ezen adatokat a munkavállalói, megbízottai, alvállalkozói számára hozzáférhető adatbázisokban tárolni, és a szerződés teljesítése érdekében használni.

A fenti eseteken túlmenően jogszabályi előírás alapján az adat hatóság részére történő továbbítására is sor kerülhet.

Az adat szolgáltatása bizonyos esetekben a szerződés kötésének előfeltétele. Az Adatkezelő az adatszolgáltatás hiányában nem tudja szerződéses kötelezettségeit teljesíteni.

4.4. Követelések érvényesítése

Amennyiben az Adatkezelő által megkötött szerződésből bármilyen igény származik Érintettel szemben, vagy Partnerrel szemben, ahol az Érintett kontaktszemély, vagy az Érintett kíván igényt érvényesíteni Adatkezelővel szemben, úgy az Adatkezelő a szerződés fennállása alatt és megszűnését követően is jogosult ezen igényérvényesítés érdekében kezelni az Érintett személyes adatait.

Az ilyen célú adatkezelés jogalapja Adatkezelő jogos érdeke mely arra irányul, hogy az igényérvényesítésre jogszerű keretek között és gördülékenyen, idő és költséghatékony módon kerülhessen sor.

A fenti célból az adatokat az Adatkezelő a cél eléréséhez szükséges lehető legrövidebb ideig kezeli, de nem tovább, mint az igényérvényesítési folyamat végleges lezárulta, illetve igényérvényesítés hiányában az általános elévülési idő, kivéve, ha jogszabály az adatok ezt követően történő megőrzését is előírja, mely esetben a jogszabályban meghatározott ideig kerülnek az adatok megőrzésre.

Adatkezelő az igényérvényesítés érdekében jogosulttá válhat személyes adatoknak hatóságok, bíróságok részére történő továbbítására. Ezen kívül jogi tanácsadás biztosítása érdekében vagy követelésbehajtónak történő ügyátadás érdekében, esetleg faktoring vagy követelésbiztosítás érdekében is jogosulttá válhat bizonyos személyes adatok átadására. Az adatátadást az Adatkezelő köteles a legszükségesebb minimumra szorítani. Az adattovábbításról az Érintett tájékoztatást kap.

4.5. Potenciális partnerek látogatása

Adatkezelő területi képviselője a jövőbeli szerződések megkötése érdekében, egyeztetés céljából felkeresi az Érintettet és hozzájárulása esetén előregisztrálja alapadatait rendszerében.

Adatkezelő jogos érdeke abban nyilvánul meg, hogy Adatkezelő termékeit szélesebb szakmai körben ismertté tegye, eladásait növelje.

A kezelt adatok köre: Érintett neve, beosztása, e-mail címe, telefonszáma.

Adatkezelés időtartama: Adatkezelő az Érintett adatait az Érintett adatkezeléssel szembeni tiltakozásáig kezeli.

Adatkezelő a látogatást és rendszerében történő előregisztrációt nyilvános adatok alapján teszi meg és az adatkezelésről az első kapcsolatfelvétel alkalmával, de nem később, mint egy hónapon belül tájékoztatja az Érintettet.

4.6. Reklamáció kezelése termékekkel, szolgáltatásokkal kapcsolatban

Adatkezelő termékeit használó Érintettek az Adatkezelő e-mail címén, telefonszámán, vagy levélcímén valamint személyesen jogosultak reklamációt tenni.

Az adatkezelés célja a bejelentett hibák és termék beazonosítása és a javítás érdekében megfelelő szolgáltató, alvállalkozó kiválasztása, egyeztetés a javítási munkálatok megszervezése érdekében.

Az adatkezelés jogalapja az Érintett cselekedetben megnyilvánuló hozzájárulása, illetve a javítási szolgáltatás létrejötte esetén a fennálló szerződéses kötelezettség teljesítése.

A kezelt adatok köre: Érintett neve, beosztása, e-mail címe, telefonszáma, termék típusa, használatának helye.

Az adatokat az Adatkezelő a cél eléréséhez szükséges lehető legrövidebb ideig kezeli, de nem tovább, mint az általános elévülési idő, mely a hibabejelentéssel összefüggő szerződés megszűnésétől vagy szerződés hiányában a szolgáltatás nyújtásától számított 5 (öt) év letelte kivéve, ha jogszabály az adat hosszabb időn keresztül történő megőrzését írja elő (mely esetben a kötelező megőrzési idő lejártáig kerül sor az adat kezelésére), vagy az Adatkezelő más, megfelelő jogalappal rendelkezik az adat megőrzésére (mely esetben az eltérő jogalap/cél megvalósulásáig kerül sor az adat kezelésére.

Az Érintett adatait Adatkezelő jogos érdek mentén jogosult továbbítani alvállalkozói részére.

A hozzájárulás megadása a javítási szerződés megkötésének előfeltétele. A hozzájárulás elmaradásának lehetséges jogkövetkezményei a javítási szolgáltatás elmaradása.

4.7. Online kérdésfeltevés

Adatkezelő a forgalmazott termékeinek, szolgáltatásainak tekintetében lehetővé teszi Érintett részére a termékekkel kapcsolatos kérdés online feltevését az Adatkezelő e-mail címén. A kérdésfeltevés során az Érintett nevét és e-mail címét adja meg.

Az adatkezelés jogalapja: Az Érintett hozzájárulása. A kezelt adatok köre: Az Érintett neve, e-mail címe.

Adatkezelő az adatokat a kérdés megválaszolásának idejéig kezeli.

A hozzájárulás elmaradásának lehetséges jogkövetkezményei, a kérdés megválaszolásának elmaradása.

4.8. Vevőelégedettségi felmérés

Adatkezelő a termékei és szolgáltatásai fejlesztése és minőségének biztosítása céljából anonim módon, elektronikus úton vagy papír alapon vevőelégedettségi felmérést végez. Tekintettel arra, hogy a felmérés anonim módon történik, személyes adatok kezelésére nem kerül sor.

4.9. Webshop

Ahogy a legtöbb weboldal, az Adatkezelő weboldala is sütiket (cookie-kat) használ a nagyobb felhasználói élmény érdekében. A böngészés folytatásával Ön hozzájárul a sütik használatához.

4.10. Az Adatkezelő által folytatott ellenőrzések – beléptetés, kamerás megfigyelés

Az Adatkezelő az Érintettnek az Adatkezelő telephelyein megvalósított tevékenységét bizonyos esetekben jogosult ellenőrizni. Az alkalmazott módszerek az Adatkezelő egyes jogos érdekeit védik (pl.: vagyonvédelem, üzleti titok védelme stb.).

Az adatkezelés jogalapja a jelen pontban meghatározott adatkezelési célok tekintetében az Érintett hozzájárulása, mely adott esetben cselekedetben is megnyilvánulhat (pl. a kamerás megfigyelésre történő figyelmeztetés ellenére az Adatkezelő területére történő belépés, a belépőkártya átvétele, a riasztórendszer használata).

Az Érintett a hozzájárulás megtagadása esetén az Adatkezelő telephelyére nem tud belépni.

Az ellenőrzés kizárólag olyan formában valósulhat meg, amely megfelel a mindenkor hatályos jogszabályokban foglalt rendelkezéseknek (különös tekintettel a személy- és vagyonvédelmi, valamint a magánnyomozói tevékenység szabályairól szóló 2005. évi CXXXIII. törvényre) és a személyiségi jogok védelmének és tiszteletben tartásának, így a személyes adatok védelméhez való jognak is.

Adattovábbításra a jelen fejezetben kezelt adatok vonatkozásában nem kerül sor.

Az Adatkezelőnél alkalmazott egyes ellenőrzési módokra a következő előírások vonatkoznak:

4.11. Honlap használat, cookie-k

Az Adatkezelő honlapjai nyilvános, bárki számára elérhető felületek.

A honlap használata során bizonyos adatok, így a böngésző által továbbított információk (IP-cím, sütik, a hivatkozó weboldal, dátum és időpont, a megtekintett tartalom) elmentésre kerülnek. Az ilyen adatokat kizárólag a honlap használatára (ideértve a karbantartási célokat, pl. a támadások megakadályozását, honlap továbbfejlesztését) és/vagy statisztikai célokra használja fel az Adatkezelő.

A sütik használatának célja a webhely hatékonyabb működése, a használó berendezésének felismerése, a webhely üzemeltetője számára üzemelési információk szolgáltatása.

Az Érintett bármikor letilthatja és törölheti a sütiket a böngészője beállításaiban. Ezt követően azonban előfordulhat, hogy a honlap bizonyos funkciói csak korlátozottan lesznek elérhetőek.

Az adatkezelés jogalapja az Érintett hozzájárulása.

A regisztrált adatokat a regisztráció törléséig kezeljük. Egyéb, a honlappal kapcsolatban gyűjtött adatokat 60 napig kezeljük.

Az Adatkezelő kizárólag abban az esetben továbbít személyes adatokat harmadik személyek felé, ha ehhez az Érintett kifejezetten hozzájárult, ha erre szükség van az Érintett által használni kívánt szolgáltatások biztosításához, vagy ha az ilyen adattovábbítás a vonatkozó jogszabályok alapján egyéb okból jogszerű.

A hozzájárulás megtagadásának jogkövetkezményei, a honlap funkcionalitásának és hozzáférhetőségének csökkenése.

5. Adatokhoz való hozzáférés, adatok kiadása harmadik személyeknek, az adatok tárolása

5.1. Általános rendelkezések

Adatkezelő gondoskodik az alapértelmezett és beépített adatvédelemről. Ennek érdekében az Adatkezelő megfelelő technikai és szervezési intézkedéseket alkalmaz annak érdekében, hogy:

a. Az adatokhoz való hozzáférést pontosan szabályozza.

b. Csak olyan személyeknek engedélyezze a hozzáférést, akiknek az adat az azzal való feladat elvégzése érdekében szükséges, és ekkor is csak azon adatokhoz lehessen hozzáférni, mely minimálisan szükséges a feladat ellátásához.

c. Az általa megbízott adatfeldolgozókat körültekintően válassza ki, és megfelelő adatfeldolgozói szerződéssel gondoskodjon az adatok biztonságáról.

d. Gondoskodjon a kezelt adatok változatlanságáról (adatintegritás), hitelességéről és védelméről.

5.2. Adattovábbítás, adatfeldolgozás, hozzáférés

Az Adatkezelő törekszik arra, hogy ne adjon ki harmadik személynek az Érintettről adatot. Az adatkiadás azonban bizonyos esetekben nem kerülhető el. Adatkezelő elsődlegesen a következő esetekben ad ki adatot harmadik személynek:

a. A szerződések létesítésével, teljesítésével és megszüntetésével kapcsolatban az Adatkezelőnek jogszabályi előírásokból fakadó jelentési kötelezettsége keletkezhet. Erre tekintettel a NAV és az OEP felé történik elsődlegesen adatkiadás. Hatósági megkeresésre vagy bűncselekmény gyanújára alapítottan egyéb adatkiadásra is sor kerülhet.

b. A szerződések teljesítéséből fakadóan szükséges lehet az ügyfelekkel, partnerekkel, egyéb személyekkel való kapcsolattartás. Erre tekintettel az Adatkezelő jogosulttá válhat harmadik személyek részére az Érintett céges elérhetőségi adatait (elsődlegesen: név, céges e-mail cím, céges telefonszám, beosztás) kiadni. Ilyen esetekben az alapszerződés rendelkezik arról, hogy az adatok milyen harmadik személy részére kerülnek továbbításra.

c. A fentiekben meghatározott eseteken kívül is adhat ki az Adatkezelő adatot harmadik személynek, mely adatkiadás a mindenkor hatályos jogszabályi előírásokkal összhangban történhet.

5.3. Adatok fizikai tárolása

Az adatok kezelése és feldolgozása Magyarországon található szerveren keresztül történik.

Harmadik országba megfelelőségi határozat, ennek hiányában megfelelő vállalati garanciák, általános adatvédelmi kikötések vagy az adott helyzetre jogszabály által biztosított eltérések, végső soron pedig az Érintett hozzájárulásával kerülhet csak sor. Amennyiben nincs olyan kielégítő mértékű adatvédelmi törvény vagy előírás abban az országban, ahová az Adatkezelő a személyes adatokat továbbítja, az Adatkezelő biztosítja a hatályos jogszabályokban előírt szigorúságú szerződéses biztosítékokat az adatok védelmére. Az adattovábbítás jogszerűségéért és az adatok biztonságáért az Adatkezelőt teljes körű felelősség terheli. Az adatvédelmi biztonsági mentés tárolása Magyarországon történik.

5.4. Tárolási idő

Adatkezelő az Érintett adatait a fentiekben, az egyes adatkezelési céloknál meghatározott ideig tárolja, ezt követően az adatok megsemmisítésre kerülnek. Az adatok tárolásának időtartamára a mindenkor hatályos jogszabályi előírások is vonatkoznak, azaz ha jogszabályi előírás az adat tárolását a fent megjelölt időtartamon túlmenően is előírja, úgy az adatot az Adatkezelő a jogszabályban meghatározott ideig jogosult tárolni.

6. Adatkezelő által az adatvédelem körében tett intézkedések

Az Adatkezelő ésszerű mértékű fizikai, műszaki és szervezeti biztonsági intézkedéseket alkalmaz az Érintetti adatok védelmére, különösen azoknak a véletlen, illetéktelen, törvénytelen megsemmisítése, elvesztése, megváltoztatása, továbbadása, felhasználása, elérése vagy feldolgozása ellen. Az Adatkezelő a személyes adatokhoz való ismert, és az érintettre nézve magas kockázattal járó illetéktelen hozzáférés vagy azok felhasználása esetén haladéktalanul értesíti az Érintettet.

Adatkezelő, amennyiben Érintetti adat továbbítása szükséges, gondoskodik a továbbított adatok megfelelő védelméről, például az adatállomány titkosításával. Az Adatkezelő a harmadik személyek által megvalósított Érintetti adatkezelésért teljeskörű felelősséggel tartozik.

Adatkezelő megfelelő és rendszeres biztonsági mentésekkel is gondoskodik arról, hogy az Érintett adatai a megsemmisüléssel vagy elvesztéssel szemben védve legyenek.

7. Az Érintett jogai

7.1. Átlátható tájékoztatáshoz való jog

Az adatkezelést megelőzően és közben is joga van az Érintettnek arra, hogy a kezelt adatokról és az adatkezelésről magáról is tájékoztatást kapjon.

7.2. Tárolt adatokhoz való hozzáférés joga

Az Érintett jogosult arra, hogy információt kérjen a róla tárolt adatokról és az adatkezelés egyes elemeiről (különösen: adatkezelés léte, célja, jogalapja, kezelt adatok köre, adatkiadás harmadik személyek részére, adattárolási idő, joggyakorlások módja, jogorvoslati lehetőségek, adatforrás, profilalkotás, automatizált döntéshozatal, garanciák, stb.).

7.3. Helyesbítéshez való jog

Téves adat esetén az Érintett kezdeményezheti az adat helyesbítését;

7.4. Törléshez való jog

Az Érintett kérheti az adat törlését, ha:

a. Az adatra nincs szükség abból az eredeti célból, amiért azt gyűjtötték.

b. Az Érintett az adatkezelésre vonatkozó hozzájárulását visszavonja.

c. Az Érintett tiltakozik az adatkezelés ellen és nincs más ok, jogalap az adatkezelésre.

d. Az adatkezelés jogellenes.

e. Jogi kötelezettség előírja a törlést.

f. Az adatgyűjtésre információs társadalommal összefüggő szolgáltatás kínálásával kapcsolatban került sor.

7.5. Tiltakozáshoz való jog

Közérdekű vagy jogos érdeken alapuló adatkezeléssel szemben az Érintett tiltakozhat, ebben az esetben az Adatkezelő csak akkor jogosult az adatot továbbra is kezelni, ha azt olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják, melyek az Érintettel szemben elsőbbséget élveznek, vagy jogi igényérvényesítéshez kapcsolódnak. Közvetlen üzletszerzési célból történő adatkezeléssel szemben bármikor lehet tiltakozni, és tiltakozás esetén az adat nem kezelhető tovább.

7.6. Adatkezelés korlátozásához való jog

Jogellenesen kezelt adatok esetén, illetve a jogszabály által megengedett egyéb esetekben kérhető az adatkezelés korlátozása.

7.7. Adathordozhatósághoz való jog

Automatikus adatfeldolgozással kezelt, hozzájáruláson vagy szerződésen alapuló adatkezelés esetén az Érintett jogosult az általa megadott adatok kiadását kérni tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban, és az adatot tetszés szerint továbbíthatja.

7.8. Visszavonás joga

Az Érintett a hozzájárulását bármikor visszavonhatja.

Érintett fenti jogaival bármikor élhet. Az erre irányuló kérelmet az Érintett Adatkezelő e-mail címére vagy Adatkezelő postacímére küldheti meg írásban.

Adatkezelő jogosult az Érintett beazonosítására a válaszadást megelőzően (annak ellenőrzése érdekében, hogy a kérés az arra jogosulttól származik-e). Az Érintett Adatkezelő által nyilvántartott e-mail címéről beérkező megkereséseket Adatkezelő úgy tekinti, hogy az az Érintettől származik. Egyéb formában beérkező kérések esetén Adatkezelő jogosult az Érintettet más módon hitelesíteni.

Az Adatkezelő a beérkezett kérelmeket megvizsgálja, és azokat haladéktalanul, de nem később, mint egy hónapon belül – kivételes esetben a jogszabály által megengedett ennél hosszabb határidőben – elintézi, vagy azt elutasítja. Adatkezelő a döntés eredményéről az Érintettet írásban tájékoztatja. A kérelem elintézése díjmentes, kivéve a megalapozatlan vagy túlzó kérelmeket, melyek elintézéséért az Adatkezelő az adminisztratív költségeinek megfelelő, ésszerű mértékű díjat számíthat fel.

Érintett az adatkezeléssel szemben bármikor élhet észrevétellel, panasszal az Adatkezelőnél.

Érintett a sérelmezett adatkezeléssel szemben jogosult bírósági eljárás megindítására is az Adatkezelő székhelye vagy az Érintett lakóhelye szerinti bíróságon, mely eljárás illetékmentes, és melynek során a bíróság soron kívül jár el.

Panasszal is élhet a Nemzeti Adatvédelmi- és Információszabadság Hatóság előtt.

Az adatkezelés során biztosítani kell az adatok pontosságát, teljességét és – ha az adatkezelés céljára tekintettel szükséges – naprakészségét. Erre tekintettel Adatkezelő kéri az Érintetteket, hogy bármely, az Adatkezelő által rögzített személyes adatában bekövetkezett változásról az Adatkezelőt tájékoztassa.

Érvényes: 2018.05.25.