Pannon Papír Nagykereskedelem

0
Keresztnév mező kitöltése kötelező!
Vezetéknév mező kitöltése kötelező!
Nem szabványos e-mail cím!
Email cím mező kitöltése kötelező!
Az e-mail cím már foglalt!
Jelszó mező kitöltése kötelező!
Érvényes jelszót kell megadni!
6 vagy több karakter kell a jelszónak!
16 vagy kevesebb karaktert kell megadni!
A két jelszó nem egyezik!
A vásárlási feltételek még nincsenek elfogadva!
Kérjük az Adatvédelmi szabályzat megismerését és elfogadását!!
Ismeretlen hiba!
Sajnos valamelyik azonosító hibás!
Nincs megerősítve a regisztrációja.
Az adminnak is meg kell erősítenie a regisztrációt!
Az adminisztrátor átmenetileg letiltotta a bejelentkezési lehetőségét!

Általános szerződési feltételek


1. Általános feltételek

Az Általános Szerződési Feltételek a Pannon Produktív Kft. (9028 Győr, Régi Vezsprémi út 14-16., Adószám: 25022588-2-08) (Szállító) értékesítési, szállítási és fizetési feltételeit szabályozza.

Az Általános Szerződési Feltételek a Vevő és Szállító között egyéb szerződéses jogviszonnyal nem szabályozott feltételeket rögzíti.

Az Általános Szerződési Feltételek Vevő által írásban (faxon, e-mail-en, postai úton, elektronikus webáruházon) a Szállító részére leadott megrendeléssel lép hatályba. A megrendelés leadásával Vevő az Általános Szerződési Feltételeket elfogadja, és az egyéb szerződéses jogviszonnyal nem szabályozott kérdésekben magára nézve kötelezőnek fogadja el.

2. Kapcsolat kialakítás

Vevő regisztrációját a webáruházban elküldött adataival, vagy a Partner belistázási adatlap nyomtatvány Szállító Ügyfélszolgálatának történő elküldésével kezdeményezheti. (A Partner belistázási adatlap elérhető a weboldalon, és Ügyfélszolgálatunkon.) A regisztráció kezdeményezésével Vevő elfogadja az Általános Szerződési Feltételeket. Szállító a részére átadott Vevő adatokat kizárólag az üzleti kapcsolatban vállalt kötelezettségek teljesítése céljából használja fel. Az adatok kezelését Adatkezelési szabályzatában szabályozza.

Vevő regisztrációját a kért adatok hiánytalan biztosítása esetén haladéktalanul megteszi.

Regisztráció nélküli vásárlás biztosítása esetén is szükséges a teljesítéshez elengedhetetlen adatok megadása.

Vevő a regisztráció elküldésével elfogadja, hogy Szállító a regisztrációban szereplő címre és e-mail címekre üzleti ajánlatokat, tájékoztatókat küldjön.

3. Megrendelés

Vevő tudomásul veszi, hogy megrendelését a Szállító számára kizárólag a regisztráció után vagy regisztráció nélküli vásárlás esetén a teljesítéshez elengedhetetlen adatok megadása után adhatja le. A megrendelés leadása a Vevő nyilatkozata, hogy a leadott termékek kiszállítását kéri a megadott címre a Szállító adott napon érvényes listaárán, vagy a korábban külön megegyezésben létrejött áron. Vevő a megrendelés leadásával elismeri, hogy az Általános Szerződési Feltételeket megismerte és elfogadja.

A megrendelés írásban adható le faxon, e-mail-en, postai úton vagy az elektronikus webáruházon keresztül.

Az elektronikus webáruházon keresztül leadott megrendelésekről Vevő automatikus visszajelzést kap e-mail-ben. A visszajelzés biztosítja, hogy a megrendelést a Szállító megkapta. Teljesítési kötelezettség Szállító számára a megrendelés írásbeli visszaigazolásával keletkezik. A szállításnak a visszaigazolás kiadása nem szükséges előfeltétele. A szállítás teljesítésével a szerződés mindenképpen létrejön. A szerződés létrejöttét Szállító a megrendelés leadását követően is megtagadhatja, és indoklás nélkül a megrendelést elutasíthatja.

Szállító megtagadhatja a megrendelés teljesítését, ha a Vevő korábbi fizetési feltételeit nem teljesítette, illetve túllépte a Szállító által Vevőre vonatkozó hitelkeretet.

Aktuális választékunkon kívüli megrendelések lemondását kizárólag addig a határidőig fogadjuk el, melyet beszállító partnerünk is minden jogkövetkezmény nélkül elfogad. Ha beszállítónk lemondási díjat érvényesít, a Szállító jogosult azt átruházni. Ha a szállítás lemondására már nincs mód, megrendelő köteles az árut átvenni, és a vételárat megfizetni.

4. Teljesítés

A megrendelés teljesítése a megrendelésben megadott címen és a korábban egyeztetett vagy a visszaigazolásban szereplő időpontban történik. A megrendelés teljesítése az áru Vevő részére történő fizikai átadása. Ha a regisztráció során Vevő nem adott meg szállítási címet, akkor a megrendelés teljesítése a székhely címére történik.

A Vevő köteles gondoskodni az áru átvételéről a megadott szállítási címen. Vevő köteles a megrendelésében rögzíteni, ha a szállítás emeletet, több irodát vagy speciális szállítási módot (gépkocsi magasság korlátozás épületen belül, stb.) igényel.

Ha a Vevő az adott időpontban nem biztosítja a mennyiségileg és minőségileg megfelelő áru átvételét, az újbóli szállítás költségei Vevőt terhelik.

Vevő visszautasíthatja az áru átvételét, ha az mennyiségileg nem felel meg a megrendelésben és a visszaigazolásban szereplő adatokkal, a termék sérült, vagy az egységcsomagolás sérült. Ha a megrendelésben leadott mennyiség nem teljesíthető egységcsomag miatt, Szállító visszaigazolásában jelzi Vevő részére. A visszaigazolás elküldése után Szállító lehetőséget biztosít egyeztetésre. Ha Vevő nem él az egyeztetés lehetőségével, a visszaigazolt tételeket és mennyiséget elfogadja és átveszi.

5. Ár

Az aktuális ár a Szállító megrendelés leadásának napján árlistájában és elektronikus webáruházában szereplő ár. Szállító árlistájában és elektronikus webáruházában megadott egységáraknál feltüntetésre kerül, hogy az adott ár nettó vagy bruttó értéket képvisel. Szállító az árváltozás jogát fenntartja. Erről folyamatosan tájékoztatja partnereit.

Az árak feltüntetésénél Szállító a legnagyobb gondossággal jár el. Ha minden gondosságunk ellenére hibás ár kerül feltüntetésre, különös tekintettel a nyilvánvalóan téves árakra, akkor Szállító nem kötelezhető a termék hibás áron történő szállítására. Nyilvánvalóan hibás árnak minősül az általánosan elfogadott vagy becsült ártól való jelentős eltérés, rendszerhiba miatt bekövetkezett hibás adat, hibásan megjelenő 0 Ft-os vagy 1 Ft-os ár. Hibás ár esetén a Szállító felajánlja a helyes áron történő szállítást. A Vevő elállhat vásárlási szándékától.

6. Számlázás

A teljesítésről a mindenkori jogszabályokban meghatározott adattartalmú számla kerül kiállításra. A számla kiállítása történhet papír alapon és elektronikus úton. Az Általános Szerződési Feltételek hatályba lépésével – melyet a Vevő a megrendelés leadásával elfogad, – a Vevő elfogadja, hogy számára elektronikus számla állítható ki, és részéről az elektronikus számla befogadásának nincs akadálya. Vevő biztosítja az elektronikus számla kiállításával összefüggő kommunikációra alkalmas e-mail címet. Ha az elektronikus számla befogadásával kapcsolatban változás következik be, Vevő ennek tényét a Szállító felé írásban jelzi.

7. Követelések

A szállított termékek árának teljes kiegyenlítéséig a Szállító fenntartja tulajdonjogát.

A Vevő kizárólag a szokásos üzletmenetében jogosult a tulajdonjogi korlátozás alatt álló termékeket értékesíteni. Késedelmes fizetés esetén a Szállító kérésére a Vevő köteles a nála található, Szállító által leszállított vagy szállítás alatt lévő termékeket továbbértékesítésre alkalmas állapotban a fennálló követelés mértékéig visszaszolgáltatni, illetve a Szállító telephelyén a Szállító rendelkezésére bocsátani. Önkéntes teljesítés hiányában a Szállító a leszállított árut, minden külön végrehajtható okirat nélkül magához veheti, amely esetben sem a Vevőt, sem az árut egyébként birtokló harmadik személyt nem illeti meg az áru tekintetében a Szállítóval szemben birtokvédelem (jogos önhatalom). Az előbbiek szerint gyakorolt jogos önhatalom esetén a Vevő köteles a Szállítónak az áru visszaszállítási költségét külön számla ellenében a Szállító részére megfizetni.

A szállított áru vételárának kiegyenlítéséig harmadik részre történő mindennemű átruházás, biztosítékba adás, elzálogosítás, lefoglalás nem megengedett.

8. Fizetési feltételek

A teljesítés vételárát a számlán feltüntetett, korábban megállapodott fizetési határidőig kell teljesíteni. Készpénzfizetési számla teljesítése azonnal történik. Átutalásos számla teljesítésének a Szállító folyószámláján történő jóváírás napja számít. Ha a Vevő a kibocsátott számlán szereplő fizetési határidőt túllépi, Szállító jogosult késedelmi kamatot a vevőre kiterhelni, mely mértéke évi 20%. A késedelmi kamatról írásbeli tájékoztató kerül kiállításra, ez alapján a Vevő köteles a késedelmi kamatot megfizetni. Késedelmes fizetés esetén Szállító jogosult a kiszállított áru visszaszállítására. A visszaszállítási költség a Vevőt terheli.

A számla tartalmával kapcsolatban a vevő 5 napon belül írásban kifogást tehet, melyre a Szállító 5 munkanapon belül válaszol, illetve intézkedik. A számlával kapcsolatos kifogás nem jogosítja fel a Vevőt a számla kiegyenlítésének visszatartására.

A fizetési feltételek megszegése esetén Szállító jogosult a fizetési feltételek visszavonására, a szerződéstől való elállásra, illetve a nyitott követelések azonnali esedékessé tételére.

A kintlévőségek kezelése az alábbiak szerint történik:

A fizetési határidő lejáratát követő 6. napon a késedelem fennállása esetén tájékoztató levelet állítunk ki (I. fok) és faxon, e-mail-en vagy postán eljuttatunk partnerünk részére. A levél kézhezvételét követően lehetőség van egyeztetésre, készséggel állunk vevőink rendelkezésére. Ezzel egyidőben a halasztott fizetéssel történő áruvásárlás azonnal letiltásra kerül mindaddig, míg a teljesítés meg nem történik.

Ha nem történik visszajelzés és külön írásbeli megegyezés, vagy nem történik teljesítés, a fizetési határidő lejáratát követő 12. napon fizetési felszólítást (II. fok) állítunk ki, és faxon, e-mail-en vagy postai úton eljuttatunk partnerünk részére.

Amennyiben a teljesítés a fizetési határidő lejáratát követő 20. napig nem történik meg, a követelés behajtását jogi útra tereljük.

Ha a késedelmes fizetés rendszeres, illetve két alkalommal eléri a 6. napot, Szállító ügyvezetője jogosult az átutalással történő fizetés átmeneti vagy végleges megvonásáról dönteni. A kiállított tájékoztatóért és a felszólításokért 1000 Ft díjat számolunk fel alkalmanként költségként, melyet a Vevő a kamatokkal együtt megtéríteni köteles. A befizetett összeg az alábbi sorrendben kerül könyvelésre: költség, kamat, tőketartozás.

9. Szállítás

Minimum bruttó 25.000 Ft vásárlás esetén az ország területén a szállítás díjmentes. Ha a megrendelés értéke nem éri el a bruttó 25.000 Ft-ot, a mindenkori Szállítási feltételekben meghatározott szállítási díjat számolunk fel, melyet a Vevő megtéríteni köteles. Azon termékeinknél, ahol mennyiségtől függő ársávokat tartalmaz a mindenkor érvényes árlista, ott kisebb érték kiküldése is díjmentesen történhet. Az adott termékeinkről folyamatos tájékoztatást adunk árlistánkban, elektronikus webáruházunkban illetve Ügyfélszolgálatunkon. Ettől eltérő esetekben külön megállapodás szerint történik.

10. Reklamáció

Szállító kizárólag az írásban leadott megrendelések után fogad el reklamációt. A szállítás során tapasztalt mennyiségi és minőségi eltérést Vevő az Észrevétel jegyzőkönyv Szállító Ügyfélszolgálatára vagy az eszrevetel@PannonPapir.hu e-mail címre történő megküldésével jelezheti. (Az Észrevétel jegyzőkönyv letölthető a weboldalról, illetve elérhető Ügyfélszolgálatunkon.) Szállító az áruátvételt követő 2 munkanapon belül fogad el reklamációt.

Szállító a jelzés után 1 munkanapon belül felveszi a kapcsolatot a Vevővel, és egyeztet a rendezés módjáról (jóváírás, termékpótlás, termékcsere).

11. Áru visszaadása

Vevő a szállítást követő 8 munkanapon belül jogosult a termék visszaadására Szállító részére. Szállító kizárólag a bontatlan csomagolású, eredeti állapotú, sérülésmentes termékeket veszi vissza és írja jóvá Vevő részére. A visszaszállítás költsége Vevőt terheli.

Aktuális választékunkon kívüli megrendelések visszaszállítására Vevő nem jogosult.

Az áru visszaadását Vevő a Visszaszállítási jegyzőkönyv nyomtatványon kérheti Szállító Ügyfélszolgálatán vagy az eszrevetel@PannonPapir.hu e-mail címen. Pannon Produktív Kft. a jelzés után 1 munkanapon belül felveszi a kapcsolatot a Vevővel. (A Visszaszállítási jegyzőkönyv letölthető a weboldalon illetve elérhető Ügyfélszolgálatunkon.)

Szállító kizárólag a Visszaszállítási jegyzőkönyv Szállító által történő aláírása után a jegyzőkönyv áruhoz történő csatolásával fogad vissza árut.

12. Garancia

Szállító az általa forgalmazott termékekre 12 hónap jótállási időt vállal, amennyiben ez nincs másként meghatározva az általános törvényi előírások által. Ez alól kivétel a romlandó termékek, élelmiszerek és italok.

A jótállás és a szavatosság arra terjed ki, hogy a megrendelt és a Szállító által leszállított termékek újak, hibáktól mentesek.

13. Felelősség

A Szállító nem vállal felelősséget mindenkori árlistájának nyomdai hibájáért, az elektronikus webáruházának, weboldalának üzemeltetésével vagy használatával kapcsolatban keletkezett közvetlen vagy közvetett károkért, beleértve a számítógépes vírusok okozta károkat, adatvesztést, elmaradt hasznot, a használat kieséssel kapcsolatos károkat.

14. Egyéb rendelkezések

Szállító az Általános Szerződési Feltételeket megrendelői számára folyamatosan elérhetővé teszi. A Vevő a regisztráció kezdeményezésével, a megrendelésével illetve a szállítólevél vagy számla aláírásával magára nézve kötelezően elfogadja jelen feltételeket. A nem szabályozott kérdésekben a hatályos jogszabályok az irányadóak. Bírói illetékességnek a helye a Győri Járásbíróság.

Érvényes: 2020.06.01.